Dự án tiêu biểu

Nguyễn ư dĩ – Thao Điền

Hoàng Diệu – Trần văn Huy

Đường 42 – Chị Huyền

Đường 19 – Chị Ngọc

ĐƯỜNG 22, PHÚ HỮU – CHÚ ÚT

Hậu thạch đông – Long An